Trànsit ha començat a enviar cartes informatives als titulars de vehicles que no han passat la ITV

dimarts, 9 d'abril de 2013 06:30 Escrit per A6

Vigilància per millorar la seguretat viària

 El passat mes d'abril va començar la primera tramesa a 2.400 titulars per informar-los que el seu vehicle circula sense haver superat la ITV

 S'avisa el titular que si en els propers dies no porta el seu vehicle a realitzar la ITV, se li obrirà expedient sancionador. En alguns casos també es podrà proposar la baixa del vehicle.

 En aquest primer mostratge realitzat per Trànsit, el 6% dels vehicles circulaven sense passar la ITV.

 La meitat del parc automobilístic espanyol té una antiguitat de deu anys o més.

El 5 d'abril de 2013 la Direcció General de Trànsit va enviar una carta informativa a 2.462 titulars de vehicles per dir-los que han estat detectats circulant sense haver superat la inspecció tècnica de vehicles (ITV): o no l'han anat a realitzar, o l'han realitzat i ha resultat desfavorable.

Aquest avís informatiu s'emmarca dins de les accions que porta a terme la Direcció General de Trànsit per intentar reduir el nombre d'accidents de trànsit, ja que un adequat manteniment del vehicle és molt important per garantir la seguretat de les persones i reduir la possibilitat de patir o provocar un accident de trànsit amb conseqüències mortals o lesives.

Segons el Registre General de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, dels 31 milions de vehicles (camions, turismes, motocicletes, autobusos i furgonetes) que circulen per les nostres carreteres, la meitat (15,5 milions) són vehicles amb una edat mitjana de nou anys i mig o més. Aquesta antiguitat suposa que molts d'aquests vehicles no tenen les millores tecnològiques de seguretat activa i passiva amb què els fabricants d'automòbils ja equipen els models més actuals.


Durant el matí del dia 26 de març de 2013 es va realitzar un mostratge de vigilància i control en diferents punts de carreteres espanyoles. Es va verificar la situació de 40.000 vehicles a través de mitjans de control i de monitorització instal·lats a les carreteres. Aquests aparells llegien les matrícules, i es comprovava en el Registre General de Vehicles si aquests vehicles havien superat la inspecció tècnica corresponent i obligatòria. D'aquest total de vehicles controlats, 2.462 (el 6,2%) no havien passat la ITV o circulaven amb la revisió desfavorable, és a dir, inhabilitats per circular per les vies públiques, excepte per ser traslladats al taller per a la seva reparació o per anar a l'estació ITV.


CARTES INFORMATIVES
Als titulars dels vehicles que van rebre la carta per no haver realitzat la inspecció tècnica se'ls informava que si en els propers dies no constava en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit que el seu vehicle havia superat l'esmentada inspecció, serien denunciats per la comissió d'una infracció greu, amb una sanció de 200 euros.

En el cas dels vehicles detectats amb la ITV desfavorable, s'informava els seus titulars que si transcorreguts dos mesos des del dia que consta en el Registre de Vehicles el resultat desfavorable de la inspecció no havien tornat a presentar el vehicle a revisió, l'estació ITV corresponent en remetria la documentació a la Prefectura Provincial de Trànsit proposant-ne la baixa, i els obririen procediment sancionador per infracció molt greu, que pot comportar una multa de 500 euros.

Rebre qualsevol d'aquestes cartes no justifica davant els agents de trànsit no haver passat la corresponent ITV i no anul·la les denúncies imposades per aquest concepte.

Si un vehicle obté una inspecció tècnica favorable amb defectes lleus, el seu propietari ha corregir aquests defectes però no té l'obligació de tornar a l'estació d'ITV perquè es pugui comprovar aquesta esmena. Per tant, els resultats de favorable sense defectes i favorable amb defectes lleus permeten als vehicles circular amb normalitat fins que caduqui la vigència de la inspecció.

Si un vehicle obté una inspecció tècnica desfavorable amb defectes greus, el titular està obligat a reparar aquests defectes i tornar a la mateixa estació d'ITV, en el termini de dos mesos.

Si un vehicle obté una inspecció negativa amb defectes molt greus,  el vehicle no està autoritzat a abandonar l'estació d'ITV per mitjans propis: ha de ser transportat per una grua fins al taller de reparació, i posteriorment ha de tornar a l'estació d'ITV per comprovar l'esmena dels defectes.

QUÈ DIU LA LLEI?
La Inspecció Tècnica de Vehicles està regulada per la següent legislació:

Reglament General de Vehicles, article 10.1 "Els vehicles matriculats o posats en circulació s'han de sotmetre a inspecció tècnica en una de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles a l'efecte autoritzades per l'òrgan competent en matèria d'indústria en els casos i amb la periodicitat, requisits i excepcions que s'estableixen en la reglamentació que recull l'annex I del reglament."
"La inspecció tècnica, un cop comprovada la identificació del vehicle, versarà sobre les condicions del vehicle relatives a seguretat viària, protecció del medi ambient, inscripcions reglamentàries, reformes i, si escau, vigència dels certificats per al transport de mercaderies perilloses i peribles ".

Llei de Seguretat Viària RD 339/1990, de 2 de març, article 61.3 "Els vehicles de motor, els ciclomotors i els remolcs de pes màxim superior al que reglamentàriament es determini, tindran documentades les seves característiques tècniques essencials en el certificat oficial corresponent, en el qual s'han de fer constar les reformes que s'autoritzin i la verificació del seu estat de servei i manteniment en la forma que es disposi reglamentàriament ".
A més, el punt 4 de l'article 65 estableix com a infracció greu "circular amb un vehicle que incompleixi les condicions tècniques reglamentàriament establertes..., així com les infraccions relatives a les normes que regulen la inspecció tècnica dels vehicles" Aquesta infracció comporta una sanció de 200 euros.
El punt 5 ll de l'article 65 d'aquesta Llei estableix com a infracció molt greu "circular amb un vehicle que incompleixi les condicions tècniques que afecten greument la seguretat viària". Aquesta infracció comporta una sanció de 500 euros ".

RD 2042/1994 de 14 d'octubre per qual es regula la ITV.

L'article 6 estableix la freqüència amb la qual s'ha de realitzar la inspecció tècnica dels vehicles. A continuació es mostra la freqüència dels vehicles més habituals a la carretera.
L'article 9 estableix que "en cas d'incompliment en matèria d'inspecció d'aquest Reial Decret, els agents de l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, sense perjudici de la denúncia, que hauran de formular per les infraccions corresponents, intervindran el permís o llicència de circulació del vehicle, lliurant en substitució un volant en el qual es reflecteixi almenys la matrícula, la data de la primera matriculació i servei que presta, concedeix al titular del vehicle un termini de deu dies, amb l'únic objectiu de continuar el viatge i procedir al seu trasllat per sotmetre a la inspecció tècnica, i si transcorre el termini indicat sense que s'hagi justificat haver presentat el vehicle a l'esmentada inspecció, l'acorda l'òrgan competent que tramita la denúncia el precintament de l'esmentat vehicle" .

LA SEGURETAT ALS VEHICLES I L'OMS
L'Organització Mundial de la Salut, en el Decenni per a la Seguretat Viària 2011-2020, estableix la seguretat en els vehicles com un dels cinc pilars bàsics per reduir els morts i ferits en accidents de trànsit. Entre les mesures que proposa als governs dels països signants d'aquest Decenni perquè les incloguin en les seves polítiques de seguretat viària, destaquen les referides a la modernització del parc automobilístic, al correcte manteniment dels vehicles, a l'aplicació de normativa que obligui a la instal·lació de determinats dispositius, i al compliment d'aquesta normativa.

Imprimeix